คะแนนสอบ คอร์สมีนา 55 (ทานตะวัน) สอบครั้งที่ 2


ลำดับที่ ผลงาน รูป รหัส ชื่อ นามสกุล คณิต
(/220)
วิทย์
(/220)
อังกฤษ
(/150)
ไทย-สังคม
(/110)
รวม
(/700)

1
จากที่ 1
215 ตฤณ คำพาที160156 9372481
2
จากที่ 13
210 ชยากรณ์ เหรียญทองขัย140152 7578445
3
จากที่ 19
46 วรัตถ์ ศิริสวัสดิ์124120 10868420
4
จากที่ 14
117 กิตติธัช เพชรคง156128 7554413
5
จากที่ 11
151 วิศรุต จันทร์หนองแวง172120 5760409
6
จากที่ 35
173 วรเมธ หนูบรรจง144140 6048392
7
จากที่ 14
9 ปณิธาน บุพศิริ176108 5748389
7
จากที่ 2
111 มาณัฐชนน เมืองคำ116124 9356389
9
จากที่ 28
149 พัชรวัฒน์ โกจารย์ศรี124128 6062374
9
จากที่ 34
76 ภาณุวิทย์ ดิษฐ์เจริญ136112 6660374
11
จากที่ 3
69 พงศกร พรนิพนธ์วิทยา140116 5446356
12
จากที่ 25
103 ภชนก สังข์เกษม108108 8452352
1381 ธัชธรรม นารินทร์96136 6356351
13
จากที่ 16
121 กฤตนัย กุนทีกาญจน์108116 8146351
15
จากที่ 30
96 ภราดร มีอนันต์120116 6944349
1552 ธนพล ศรีเปารยะ12488 9344349
17
จากที่ 8
98 หฤทธิ์ กีรติขจร100112 8452348
18
จากที่ 5
201 รพีพงศ์ ฉัตรกิตติโรจน์124112 5752345
19
จากที่ 22
122 ชภัช วัฒนานิกร12888 7250338
20
จากที่ 6
139 ชานน ศรีสุวรรณ108140 4542335
20
จากที่ 17
72 ชาณัฐ หิรัญสิทธิ์100112 6954335
22
จากที่ 36
223 เทพรักษ์ สุวรรณวงศ์104120 4862334
22228 ภาสพงศ์ ศรีโสภณ104120 4862334
24
จากที่ 52
146 อนวัช ศรีปลัดกอง12468 8754333
25
จากที่ 23
197 พิวัชรพันธ์ เชาวน์ชะตา96108 6958331
25
จากที่ 12
51 จีรุตม์ จิตรสม104128 5148331
25
จากที่ 96
16 วีรภัทร์ กรุงไกรจักร์112124 5144331
28
จากที่ 37
141 สุรวัฒน์ อินทร์ประเสริฐ112112 6342329
29116 พัทธดนย์ พูลพิพัฒน์80132 5160323
30212 กันตพงศ์ วริธินันท์116100 5748321
30
จากที่ 55
138 พลกฤต น้อยเกิด96128 4552321
30
จากที่ 41
119 อิทธิเดช ช่วยเกิด96112 5756321
33
จากที่ 29
202 ฉันทวิชญ์ เจริญสุข84104 8446318
34
จากที่ 33
208 กิตติวัฒน์ แผ่นทอง100116 4852316
34
จากที่ 38
168 อธิการ ต้นทอง96100 6060316
36
จากที่ 67
153 ปฐวี เปียคล้าย80108 6364315
37
จากที่ 20
60 พลวัฒน์ สิริสุขรดาโรจน์96128 4842314
38
จากที่ 4
50 วรกร แจ่มจำรัส92124 3660312
38
จากที่ 24
112 ธนรัตน์ นพรัตน์96100 5462312
40
จากที่ 17
71 ฐิณิวุฒิ ยอดยัง124100 4244310
40
จากที่ 40
7 น่านนที บูรณะ84128 4850310
4267 นายศุภฤกษ์ จุ้ยศุขะ12088 6336307
43
จากที่ 8
24 พันธนันท์ พันธุ์ทอง96112 5146305
44
จากที่ 48
124 บุญนิธิภพ อภิรักษ์11692 5442304
44
จากที่ 66
102 กิตติคุณ ตันติคุณ11684 6044304
44156 อภิรัฐ วรรณา104112 3058304
47
จากที่ 49
113 วริทธร งามสนอง76112 6050298
47
จากที่ 61
169 สิทธิลักษณ์ อึงสวัสดิ์12088 5436298
49
จากที่ 32
145 ชยาทิต คิดการดี6492 8754297
50
จากที่ 74
84 ปฐพี พงศ์พิทักษ์100108 5434296
51
จากที่ 144
167 นฤพน พืชผล11696 3348293
52
จากที่ 79
75 วัชรกริช ศรีพงศ์88120 3054292
53
จากที่ 41
129 ชัยวัฒน์ ศรีใหม8888 5758291
54101 ณัฐนนท์ เนืองทอง8488 6058290
55
จากที่ 25
70 ธรรมรัฐ ล้อเหล็กเพชร92104 4250288
55
จากที่ 47
11 ธรนัส พลังฤทธิ์92108 5434288
553 ภูวิศ ชนะพาล11684 4246288
58
จากที่ 21
185 ชยังกูร ธรรมเจริญ8492 5752285
58
จากที่ 61
8 ลัญชกร พิลึกเรื่องเดช84108 4548285
58
จากที่ 55
93 ทีฆคณิต วิชิตมงคลชัย8080 7550285
61
จากที่ 84
125 ชาคร วัชรางกูร88120 2746281
62
จากที่ 39
110 อติราช แฉล้มวารี88112 3346279
63
จากที่ 123
200 ชัยสิทธิ์ เพ็งจันทร์10896 2446274
63
จากที่ 89
58 พงษ์กฤต โตสมบัติ80100 4252274
65
จากที่ 123
65 เจษฎา ทองเทียบ8088 5450272
66
จากที่ 43
23 ฉันทพัฒน์ สุ่มประดิษฐ์9696 3346271
67
จากที่ 57
79 กฤษณพันธ์ มุสิกสุวรรณ9680 5440270
68
จากที่ 122
56 สิรวิชญ์ บุญศรี11296 2140269
68
จากที่ 128
226 อลงกรณ์ แก้วตุ้ย48100 6358269
70
จากที่ 45
77 อัครินทร์ ภัทรพณิชย์9668 5152267
71237 ศุภกร หุ่นปั้น6892 6640266
72
จากที่ 103
44 ลภัทร พงศ์พฤทธิวัฒน์7692 4552265
73
จากที่ 50
150 ธนาธิป เผ่าเสรี6088 6650264
74
จากที่ 51
114 ถิรภาพ ภูยานนท์9268 5152263
75
จากที่ 90
54 เกษม เพชรพิมานสมุทร7668 6354261
76133 พิเชษฐ์ นามประเสริฐ56116 3652260
77
จากที่ 78
95 จิรเมธ ครุฑน้อย9668 4550259
77
จากที่ 84
159 ณภัทร สีสังข์8084 5738259
7959 ชญานนท์ บุตรดา7692 4248258
80
จากที่ 171
88 ศุภณัฐ เพชรฉวี5280 7846256
81
จากที่ 138
175 อัษฎาวุธ แวววงค์10868 3346255
8217 ชัยวัฒน์ บานชื่น9264 4848252
83
จากที่ 202
100 ชยธร ทุมรินทร์6488 4256250
84
จากที่ 59
13 ทัตวุฒิ จิตรธรรม8072 5740249
84
จากที่ 73
152 เชิดพงศ์ นารี6488 3958249
84
จากที่ 108
64 พีรวัส พุทธบูชา8060 6940249
87
จากที่ 192
106 ธีรภัทร์ กิ่งไพบูลย์10468 3640248
88
จากที่ 108
31 วาที เดชเจริญ6860 7544247
89
จากที่ 155
39 บุญมี โสธิธรรม6076 5752245
90
จากที่ 123
40 ภัทรพงศ์ คำศรี9260 5140243
90
จากที่ 137
130 นครินทร์ คงคาช่วย7276 4550243
9226 สรณตรัย ขันธนิยม6476 5448242
93
จากที่ 158
25 นพเก้า พระทัย5684 5742239
94
จากที่ 185
163 อัครชัย ชูสกุล8076 3646238
94
จากที่ 57
27 ธนวัฒน์ เจียรอุดมทรัพย์7684 3048238
94
จากที่ 30
216 เณติพงศ์ คำเป็ก6888 4240238
97
จากที่ 168
162 ดิตถวัฒน์ สำโรงลุน4484 4860236
98
จากที่ 81
115 กนกพล ศรีบุรมย์6080 4846234
99
จากที่ 150
147 วรัญญู โชติกลาง6084 3950233
99
จากที่ 123
206 นพเก้า นาครินทร์5684 4548233
101236 สวิตต์ สิทธิรักษ์7284 3640232
102
จากที่ 141
80 รัฐธนินท์ ตันติธนาพันธ์6080 4842230
102
จากที่ 166
193 ชัชชาย แจ่มจันทร์6460 6046230
10482 ปรัชญา จันทรา6056 6350229
105
จากที่ 68
45 ปัณณธร เขื่อนแก้ว5264 5160227
106
จากที่ 76
78 อภิเษก ชัยวงศ์8860 5424226
106
จากที่ 178
218 ฉัตรมงคล ซาคุณ4876 6042226
108
จากที่ 25
127 กิตติศักดิ์ วงศ์ไชย7680 3930225
109235 ณัฐพัฒน์ วิเชียรอินทร์6456 6044224
109
จากที่ 46
68 ปัญจพัฒน์ อนันต์สหัส3668 8436224
111
จากที่ 81
179 หัตถพงศ์ สุวรรณไตรย์6484 3342223
111
จากที่ 61
53 ณภัทร บัวลอย5284 4542223
111
จากที่ 53
90 สรธร ทองเชื้อ6880 3342223
111
จากที่ 99
14 อภิสิทธิ์ ส่งศรี4464 6946223
115
จากที่ 187
83 ภานุวัฒน์ บุญฤทธิ์6056 5452222
116
จากที่ 141
229 ปวนนท์ วงศ์ฤคเวช5272 4254220
116
จากที่ 68
30 ชยพล ศรียศ4868 5450220
118
จากที่ 153
132 ภูริชล เศษจันทร์4088 5734219
118
จากที่ 118
178 ภาณุ ฤดีรัชต์6064 5144219
118
จากที่ 94
123 กิตติศักดิ์ จุลนันโท8072 3334219
121230 ยศกร ชูเพชร4496 3642218
121
จากที่ 110
195 ศุภธัช เป็ดทอง6068 6030218
121
จากที่ 95
105 เสฏฐวุฒิ ศิริพิทยพงษ์5268 5444218
121
จากที่ 72
99 ธีรพล พรหมจารย์5684 4236218
125
จากที่ 158
36 ปราชญ์เปรียว นาสมชัย6080 3344217
125
จากที่ 74
186 ณัฐกร ชื่นตา6472 3942217
125
จากที่ 87
118 จักรศราวุธ ชูดำ6460 5142217
12861 สุธาวัฒน์ บานเย็น8460 3636216
128
จากที่ 144
192 ณัฐนนท์ สมานมิตร์6472 3644216
130
จากที่ 93
177 อภิชา จันทร์มณี9240 3944215
131
จากที่ 181
49 ธนโชติ ชุ่มชื่น5680 4830214
131
จากที่ 87
128 พันธดนย์ มัคพันธวงษ์6092 3032214
133
จากที่ 105
205 โสภณัฐ ตรังรัตนจิต7664 4528213
133
จากที่ 199
12 สถาพร แก้วพูลผล6464 4540213
135
จากที่ 183
136 ภูมิรพี มนตรีโพธิ์5668 4840212
136
จากที่ 175
157 พิศพิมุข ขัดสี4460 6938211
136142 คณัญมนันท์ กรองประดิษฐ์7264 3936211
136
จากที่ 71
63 หฤษฎ์ เทพยา4472 5144211
136
จากที่ 90
89 ชัชวาล สารถ้อย2488 6336211
136
จากที่ 6
28 ปฐมพงศ์ เอกผดุงพงศ์6476 3932211
141
จากที่ 195
209 แมนสรวง สิทธิพิชัยวงศ์4864 5442208
142
จากที่ 144
29 วิเศษ โชคอนันต์บัณฑิต5660 4546207
142
จากที่ 143
161 ธนสันต์ เครานวล6052 5144207
14266 ภูเบศก์ วังอินต๊ะ8444 5128207
142
จากที่ 103
231 วัชรพงษ์ อุทธโยธา5668 3944207
146
จากที่ 98
171 สุรกานต์ คูณทรัพย์6852 3650206
146220 ภานุวัฒน์ ช่วยสกุล4860 5444206
14818 จาฏุพัจน์ นิ่มแสง7252 4536205
148
จากที่ 65
172 สิริพงษ์ โพธิ์ทอง3664 5748205
150221 บรรณวิชญ์ จุลพล4860 5442204
150
จากที่ 105
4 กฤติเดช หายทุกข์4868 4840204
150
จากที่ 64
148 จักรี เดชานรากร5260 5438204
153
จากที่ 79
135 จักรพันธ์ สุขนิรันดร์4476 3350203
154
จากที่ 53
144 คณุตม์ ณ สงขลา6848 6026202
154
จากที่ 96
2 ชูกิจ นนทโคตร6460 3642202
154
จากที่ 135
154 ธนกฤต คำแก้ว6848 4244202
154
จากที่ 130
164 ชัชวาลย์ ยิ้มใหญ่6444 4252202
158
จากที่ 163
10 ชาญวุธ คล้ายปาน4072 3950201
158
จากที่ 148
34 ธิษณะ คล้ายศิริ4464 5142201
158
จากที่ 110
140 ลักษณ์ ชลบุตร4852 6338201
161
จากที่ 170
194 ธวัชชัย สิงหเสม6860 5418200
161
จากที่ 130
73 ภัทรพงษ์ จารัตน์5656 4840200
163
จากที่ 162
224 พรชัย ยงเกียรติกานต์6056 4538199
163
จากที่ 187
91 ภาณุภัทร แข็งแรง4868 5132199
163
จากที่ 123
85 พัฒน์ดนัย บุตรมัง6060 4534199
166
จากที่ 128
181 สุริยะ เลิศเกษม4872 3642198
166
จากที่ 81
126 ประดิพัทธ์ ขวัญแก้ว6852 3048198
16857 ชนากร ปรวัฒษ์4064 5142197
169
จากที่ 105
21 เมธี มีสา6056 3644196
170
จากที่ 191
207 อาณกร ทองสวรรค์6852 4530195
170
จากที่ 115
6 ทวีศักดิ์ พุฒพรม6056 3346195
172183 ปรเมศ ไชยสุขเจริญกุล4856 5436194
172
จากที่ 68
227 พชร จันทร์ทรง4860 5432194
172
จากที่ 84
199 อาณัฐกานต์ นิจเนตร3264 4256194
175
จากที่ 155
134 ภาณุกร ศิริ4068 5134193
175
จากที่ 150
182 นพรัตน์ มีฉายี5252 5732193
175
จากที่ 197
174 สนธยา นาเวียง5676 2734193
175
จากที่ 114
137 ธัชภูมิ โพธิ์ขวาง5256 3946193
179
จากที่ 110
19 ฐิติศักดิ์ สุขวิทย์4868 3640192
179
จากที่ 179
1 วัสพล ทรายหมอ4456 6626192
181
จากที่ 121
176 ธนาดล ฉวีรักษ์6852 4526191
182
จากที่ 193
184 อนิวรรตน์ ส่อนราช4860 5130189
182
จากที่ 163
104 ศุภกร จัตกุล3664 5138189
182
จากที่ 158
33 วชิราวุฒิ โภคาพาณิชย์5248 5732189
185
จากที่ 203
198 เชาว์วัฒน์ จงไกรจักร3684 3038188
185
จากที่ 148
42 ฐากูร ลิ้มสกุล4476 4226188
187
จากที่ 135
108 กฤช อ่วมสะอาด5644 4542187
187
จากที่ 161
120 ณัฐรัฐ วิเศษสินธุ์4472 3932187
187
จากที่ 110
38 บดินทร์ คงใหม่4052 5144187
190
จากที่ 138
160 ตรีภูรินทร์ พุทธิพงษ์3688 2438186
190
จากที่ 118
62 บุญยกรณ์ วิจิตรเกษม3664 4838186
190
จากที่ 199
5 ภูมินทร์ อารีเหลือ5656 4826186
190
จากที่ 101
155 เปรมประชา ตะจันดา4068 3642186
194
จากที่ 92
166 วัชรากร ธนกุลวิสิษ3652 5442184
19455 ปรินทร์กูร กาสาว์4064 5426184
19692 ธนากร บุญขาว5252 4534183
196
จากที่ 196
187 ก้องภพ อ่วมฉิ่ม4860 3342183
19847 ธนพล พึ่งแย้ม4448 4248182
198
จากที่ 132
189 ภีมพล ประถมพันธ์4860 3044182
200
จากที่ 132
48 ปฎิภาณ โกศลนิรัติวงษ์4048 6032180
201
จากที่ 176
219 อัษฎาวุธ วัชระกุลโยธิน4448 5432178
202
จากที่ 201
233 กฤษฎา เหนือทอง5252 4528177
202
จากที่ 155
94 ชนกันต์ ภูดง5260 3926177
204225 อภิวัฒน์ บุญปก3656 3350175
205
จากที่ 183
190 ปฏิรัฐ โสภารัตน์4840 5132171
205
จากที่ 132
214 เอกชัย ยี่รัญศิริ3672 3330171
205
จากที่ 77
143 ฉัตรกมล วรทัศน์4056 3936171
208
จากที่ 171
232 ณัทกฤช ศรีสุข6052 4810170
209
จากที่ 101
32 หัสนันท์ หลานสัน3232 6044168
209
จากที่ 163
191 สหภาพ ทะนันไชย5648 3034168
211
จากที่ 116
87 ชินภัทร์ งามฉวี4844 3342167
212
จากที่ 150
203 เกริกเกียรติ ศิริวานิช4848 3634166
212
จากที่ 153
170 กรรชฤา แดงเสม3644 3650166
212
จากที่ 180
15 สุทธิพงษ์ จันทร์ฉาย6020 6026166
215
จากที่ 168
86 ณัฐวุฒิ กนก4044 4830162
216
จากที่ 138
97 ศักรินทร์ สายรุ้ง3240 4544161
216
จากที่ 116
180 สวิช เพ็งแก้ว4052 3336161
218
จากที่ 194
211 ลัทธวัฒน์ กัณฑวงศ์4432 4242160
219234 ณัฐพงศ์ ศรีวิชา5252 2430158
220
จากที่ 118
74 ภาณุพันธุ์ บุตราช6028 3626150
220
จากที่ 185
158 วีระกานต์ ภักดี4432 4826150
222
จากที่ 166
37 ปรัชญา สมิงทอง3636 4232146
223
จากที่ 174
196 กิตติ รัตนโกศล5260 924145
223
จากที่ 176
22 ศุภณัฐ ศรีวงษา3248 3926145
225
จากที่ 171
217 ฐานธีร์ กันไชยา2448 4228142
226
จากที่ 144
188 จิรายุ นุตะไว3632 2142131

หมายเหตุ: = ดีขึ้นกว่าครั้งก่อน :: = แย่ลงกว่าครั้งก่อน :: = คงที่ :: = ไม่มีข้อมูลการสอบครั้งก่อน